วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

--------------------------------------------------------------------
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชา  ส 23102 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง 
ประวัติศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------

1. สาระ 
         การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล จะทำให้เหตุการณ์นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

       ม.3/1  วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาส
       ม.3/2  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ

3. ตัวชี้วัด 
      1) วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้
      2) นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเองครอบครัว และท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม
      3) วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

4. สาระสำคัญ 
      3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
            1) ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง
            2) นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นของตนเอง
            3) วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

      3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
            (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

5. เนื้อหาสาระ 


วิธีการทางประวัติศาสตร์

        คือกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ความรู้และคำตอบที่เชื่อว่าสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องคืออะไร ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการศึกษา และการใช้เหตุผลในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและนำไปใช้อย่างถูกต้อง ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สะท้อนข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากนิทาน นิยาย หรือเรื่องบอกเล่าที่เลื่อนลอย

        การศึกษาประวัติศาสตร์เริ่มจากการตั้งคำถามพื้นฐานหลัก 5 คำถาม คือ "เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต" (What), "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่" (When), "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน" (Where), "ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น" (Why), และ "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร" (How) วิธิการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่

  1. การรวบรวมหลักฐาน
  2. การคัดเลือกหลักฐาน
  3. การวิเคราะห์ ตีความ ประเมินหลักฐาน
  4. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน
  5. การนำเสนอข้อเท็จจริง
        นอกจากนี้ รอบิน จี. คอลลิงวูด (R. G. Collingwood) นักปรัชญาประวัติศาสตร์คนสำคัญชาวอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู้เป็นเจ้าของผลงานเรื่อง Idea of History ให้ความเห็นเกี่ยวกับวิธิการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนี้

        วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างจากการศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
        นักประวัติศาสตร์ต้องระมัดระวังในการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน
การนำเสนอในลักษณะ "ตัด-แปะประวัติศาสตร์" ไม่ถูกต้องและเป็นวิธีการที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ควรนำเสนอโดยการประมวลความคิดให้เป็นข้อสรุป

        วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นแบบวิทยาศาสตร์คือการตั้งคำถาม6. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

7. กิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
8. การประเมินผล ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

ลงชื่อ…………………………........…ครูผู้สอน
       (นายชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา)
            ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
     ………../……………/……………

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ ……………………………….……….…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                     (นางวิบูลลักษณ์   นามบุญลือ)
                      ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
……………. / ………..……. / ……….……..

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..

ลงชื่อ ……………………………..………………รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
                            (นางสุขุมาลย์  อินทเสวก)
                  ……….……. / ……………. / ……….

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ

……………………………………………………………..……………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………………………………………
                                                               
                                              (นายชอบ  ธาระมนต์)
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลดภูมิพิทยาคม
                            …….......…. / ……………. / ………………


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
เรื่อง....................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..............................ภาคเรียนที่...............................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ……………............………..………ครูผู้สอน
           (นายชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา)
           ………….. / ……………. / ……….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น