วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

--------------------------------------------------------------------
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18
รายวิชา  ส 23102 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
เรื่อง   
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------


1. สาระ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…
2. มาตรฐานการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………………………….………………
3. ตัวชี้วัด …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……….……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..……
4. สาระสำคัญ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……
.……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..……
5. เนื้อหาสาระ ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……
6. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

7. กิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
8. การประเมินผล ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

ลงชื่อ…………………………........…ครูผู้สอน
       (นายชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา)
            ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
      ………../……………/……………

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ ……………………………….……….…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                     (นางวิบูลลักษณ์   นามบุญลือ)
                      ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
……………. / ………..……. / ……….……..

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..

ลงชื่อ ……………………………..………………รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
                            (นางสุขุมาลย์  อินทเสวก)
                  ……….……. / ……………. / ……….

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ

……………………………………………………………..……………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………………………………………
                                                 
                                              (นายชอบ  ธาระมนต์)
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลดภูมิพิทยาคม
                            …….......…. / ……………. / ………………


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
เรื่อง....................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..............................ภาคเรียนที่...............................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ……………............………..………ครูผู้สอน
           (นายชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา)
           ………….. / ……………. / ……….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น